Szolgáltatási Feltételek

-: több, mint egy éve frissült

Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek (ÁSZFF)

A jelen Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁSZFF) a BikeSafe Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Szerémi sor 5. 3.em.1. ) Szolgáltató és a TestBike Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Szerémi sor 5. 3.em.1. ) Üzemeltető együttesen Szolgáltató vagy Bikesafe által üzemeltetett http://www.bikesafe.hu, szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Honlap) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Szolgáltató, mint a bikesafe.hu online kerékpár regisztrációs szolgáltatás üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szolgáltatási Felhasználási Feltételek (továbbiakban: ÁSZFF) egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a  bikesafe.hu honlap erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, levél, SMS, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. A Felhasználó
1/1. Jelen ÁSZFF rendelkezéseivel összefüggésben Felhasználónak minősül az a természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a honlapon igénybe vehető szolgáltatásokat megrendeli, azokat igénybe veszi, használja.

1/2. A Szolgáltató által működtetett online kerékpár regisztrációs szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik - ha a jelen ÁSZFF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

(a) 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy

(b) 14. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresettel önállóan rendelkezik a online kerékpár regisztrációs szolgáltatás használata során, vagy

(c) 14. életévét betöltött kiskorú személy, ám szülője vagy gondviselője a kerékpár regisztrációs szolgáltatás használatához hozzájárult, vagy

(d) gazdálkodó szervezet képviselője;

(e) és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

1/3. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni.

1/4. A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Szolgáltató jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

1/5. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs és/vagy megrendelési űrlap(ok)on és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a felhasználás során kéri a program. A Felhasználó továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok az üzemeltető saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, Szolgáltatónak jogában áll megszüntetni a szolgáltatására vonatkozó használati jogot. A felhasználó beleegyezik, hogy a Szolgáltató tárolja és felhasználja a Felhasználó által megadott megrendelési adatokat.

2. A Szolgáltatás tárgya, tartalma

2/1. A bikesafe.hu szolgáltatás díjfizetés ellenében igénybe vehető online kerékpár regisztrációs szolgáltatás természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére. A szolgáltatás elnevezése: "bikesafe.hu országos kerékpár regisztrációs rendszer", rövid neve: bikesafe.hu.

A szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók a birtokukban levő kerékpárok adatait, fotóit és dokumentumait olyan biztonságos adatbázisban tárolhassák, melyben azonosíthatók és a hatóságok számára hozzáférhetők. Lopás esetén az adatbázisban tárolt adatok tartalmának megfelelően a Felhasználó feljelentést tehet segítve és gyorsítva a nyomozást és a lopott kerékpár megtalálását, illetve megtalálás esetén a Felhasználó azonosítását és a lopott kerékpár visszaszolgáltatását. Jelen ÁSZFF-ben a 2.pontban foglalt szolgáltatások összességét nevezzük Szolgáltatás-nak.

2/2. A bikesafe.hu szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek.

2/3. Szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét és a kerékpár regisztráció esetén a bankszámlaszámát kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz és a szolgáltatás alapját jelentő feljelentési szolgáltatáshoz.

2/4. Szolgáltató továbbá rögzíti regisztrációs adatbázisában a kerékpárra vonatkozó adatokat, valamint a kerékpár ellopása esetén a bűncselekmény felderítéséhez szükséges adatokat

2/5. A regisztráció, az adatok felvitele és a szolgáltatás díjának megfizetését követően a Szolgáltatás időkorlátozás nélkül tárolja mindezen adatokat és a Szolgáltatás tartama alatt a Rendőrség számára elérhetővé teszi.

2/6. Amennyiben a szolgáltatás ideje alatt a Felhasználó regisztrált kerékpárját ellopják, a jelzési szolgáltatás segítségével - a lopott kerékpár adatait és a rendőrségi feljelentéshez szükséges adatokat kitöltve - a adatbázisban jelzést tehet. 

2/7. A "lopottá tesz" funkció nem von maga után automatikusan rendőrségi eljárást, ahhoz szükséges mielőbb megtenni a rendőrségi feljelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon.

A Szolgáltató a hirdetésfigyelést a regisztrációs szolgáltatás tartama alatt folytatja és a gyanús hirdetésekről értesíti az eljárást folytató nyomozóhatóságot és a Felhasználót.

3. A szerződés létrejötte és tartama

3/1. A Felhasználó általi regisztráció a személyes adatok és a kerékpár adatainak kitöltése a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szándék a Felhasználó részéről.

3/2. A szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges, hogy a Felhasználó a 3/1. pontban foglaltakat teljesítését követően a Szolgáltatás mindenkori díját kiegyenlítse és a díj a Szolgáltatóhoz beérkezzen.

3/3. A regisztrációs díj beérkezését Szolgáltató e-mailben igazolja vissza a Felhasználónak, a Szolgáltatás kezdőnapja a díj beérkezésének napja.

3/4. A Szolgáltatást a kezdőnaptól számítottan, lejárat nélkül nyújtja és garantálja a Szolgáltató. 

3/5. A Szolgáltatás megszüntetésére akkor kerül sor, ha a kerékpár megsemmisül vagy működésképtelenné válik és ezt a Felhasználó bejelenti, illetve ha a Felhasználó a kerékpárt eladja, az új tulajdonos pedig nem kéri a Szolgáltatás átruházását. 

3/6. A Szolgáltatás tartama alatt a 2. pontban meghatározott valamennyi funkció elérhető a Felhasználó számára.

4. Díjfizetés

4/1. A Szolgáltató az érvényben levő szolgáltatási díjakat a Honlapon, az egyes szolgáltatások neve és leírása mellett Felhasználók tudomására hozza. A Felhasználó vállalja, hogy az igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató vagy a Szolgáltató értékesítési partner részére kiegyenlíti.

4/2. A díjat a regisztráció során bankkártyával, átutalással, vagy bankszámlára befizetéssel illetve a készpénzfizetéssel egyenlítheti ki. A Szolgáltatás kezdőidőpontja a fizetési módtól függetlenül a 3/2. pont szerint a díj beérkezésének időpontja.

4/3. Amennyiben a Felhasználót a regisztrációt követően a szolgáltatás díját nem egyenlíti ki, vagy a díj a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső okból nem érkezik be, a Szolgáltató a regisztrált adatokat 14 napig tárolja, a Felhasználót a díjfizetésre felhívja, majd a határidő lejártát követően törölheti.

4/4. Felhasználó a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a szerződéstől annak kezdőnapjától számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, és a szolgáltatási díjat visszakérheti.

4/5. A 4/4 szerinti elállási jog a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal gyakorolható, melyet Felhasználó e-mailben intézhet a Szolgáltatóhoz, az e-mail tárgyában és tartalmában az elállásra egyértelműen utalva. Szolgáltató az elállást követően a szolgáltatás díját a Felhasználónak 5 munkanapon belül visszautalja a Felhasználó által megadott bankszámlára. A díj visszafizetésére kizárólag banki átutalással van mód, minden egyéb fizetési módot Szolgáltató jelen szerződésben kizár.

4/6. A 4/4 és 4/5 pontban szabályozott elállási jogot kivéve vagy annak lejártát követően a szerződés nem mondható fel és a Szolgáltató a befizetett szolgáltatási díj visszafizetésére nem kötelezhető.

4/7. A Szolgáltató a megfizetett díjról a Felhasználó részére elektronikus számlát állít ki, amelyet ezt követően a Felhasználó által a Megrendelés során megadott e-mail címre küld meg a Felhasználó részére.

4/8. Banki átutalással történő fizetés esetén a Szolgáltató a regisztráció során megadja a banki átutalás lebonyolításához szükséges információkat. Banki átutalással történő fizetés esetén Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás értékével nem egyező átutalási vagy kifizetési összeg és a tévesen megadott vagy hiányzó befizető azonosítóval vagy azonosító kóddal kapcsolatos késedelemért és kárért. Szolgáltató nem felel továbbá az átutalt összeg jóváírásának banki szünnapok miatti és egyéb, Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból felmerülő átfutási késedelméért és az ezekből eredő károkért.

4/9. Készpénzzel történő banki fizetés esetén a Felhasználó a díjat a Szolgáltató által a Szolgáltató által megadott bankszámlára befizetéssel teljesíti a Szolgáltató számláját vezető bank fiókhálózatában. A szolgáltatás díja mindaddig nem tekinthető megfizetettnek, amíg a Felhasználó a díjat nem a megfelelő összegben fizeti meg, vagy a befizető és vagy az azonosító nem megfelelő, vagy nem azonosítható. Szolgáltató nem a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból felmerülő átfutási késedelméért és az ezekből eredő károkért.

5. A szerződés megszűnése, megszüntetése és átruházása

5/1. A jelen szerződés megszűnik, ha a szolgáltatás 3/4. pont szerinti időtartama lejárt és a szolgáltatás nem került meghosszabbításra.

5/2. A Szolgáltatás a szerződés létrejöttét követően a 4/4 pontban foglaltak kivételével rendes felmondással nem szüntethető meg a Felhasználó részéről.

5/3. A Szolgáltatást rendkívüli felmondással megszüntetheti a Szolgáltató abban az esetben, ha tudomására jut, hogy a Felhasználó az 1/3. pontban rögzített feltételeket megszegte vagy 2/6. pontban szabályozott feljelentési funkcióval a Rendőrség által igazoltan visszaélt.

5/4. Felhasználó megsérti a 7.1. alpontban rögzített kötelezettségét, azaz a Szolgáltató által részére biztosított felhasználónevét és jelszavát harmadik személynek bármely módon átengedi, hozzáférhetővé teszi, harmadik személynek a saját regisztrációján keresztül bármely egyéb módon hozzáférést biztosít a Szolgáltató jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatásaihoz.

5/5. Felhasználó a Honlapot romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek útján, vagy bármely más egyéb módon rongálja, a Honlapot egyébként a Honlapra nézve ártalmas módon használja.

5/6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződésnek a jelen 5/3 – 5/4 – 5/5. alpontban foglaltak szerint történő felmondása esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját haladéktalanul törölni, amely esetben Felhasználó az általa már megfizetett díjakkal kapcsolatban semmilyen visszatérítésre nem tarthat igényt. Felhasználó ezen felül köteles teljes körűen megtéríteni mindazt a kárt, amit a jelen alpontban foglaltak megsértésével Szolgáltatónak okoz.

5/7.  Felhasználó a 3/4. pont szerinti 2 éves szolgáltatási időtartam alatt a kerékpár regisztrációját más regisztrált felhasználóra ingyenesen átruházhatja. A 3/4. pont szerinti 2 éves regisztrációs időtartam lejártát követő ingyenes szolgáltatási időszakban a regisztráció átruházása az új Felhasználó 4/1. pont szerinti díjfizetése ellenében lehetséges.

6. Ügyfélszolgálat

6/1. Szolgáltató a Honlap felületén keresztül online elérhető ügyfélszolgálatot tart fenn és működtet, melynek segítségével a Felhasználók a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel vagy panaszaikkal bármikor Szolgáltatóhoz fordulhatnak.

6/2. Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá az online ügyfélszolgálaton keresztül beérkezett jogosnak ítélt panaszokat megfelelően orvosolja, amely tényről a panasztevő Felhasználót értesíti.

6/3. Szolgáltató nem köteles kezelni azon panaszokat, melyek kifejezetten valamely cikk vagy felhasználói bejegyzés tartalmával állnak összefüggésben.

6/4. Szolgáltató a panaszokat e-mail formában fogadja és ügyfélszolgálata a panasztevő Felhasználót minden esetben elektronikus levélben értesíti.

7. Felelősség

7/1.  Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap olyan műszaki megoldás alkalmazásával került kialakításra, amely lehetővé teszi azt, hogy egy időpontban azonos felhasználói névvel és jelszóval egyszerre csak egy Felhasználó léphessen be a Honlap kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető részére. Erre tekintettel a Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges jelszavát titokban tartani. A Felhasználó a felhasználói nevét és jelszavát harmadik személy részére nem adhatja át, saját regisztrációjához harmadik személynek nem biztosíthat közvetlen hozzáférést. A Felhasználó a felhasználói nevének vagy jelszavának elfelejtése, elvesztése esetén haladéktalanul köteles a Szolgáltató Honlapon keresztül elérhető ügyfélszolgálatát értesíteni. A felhasználói név, illetve jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó a Honlapon keresztül elérhető ügyfélszolgálaton keresztül igényelhet új jelszót. A Szolgáltató az új jelszót a Felhasználó igénylésének átvételét követően, az új jelszó előállításához szükséges időtartam elteltét követően küldi meg a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre.

7/2. Amennyiben Szolgáltató vis maior miatt teljesen vagy részben akadályoztatva van a Szerződés teljesítésében, kötelezettségeinek a vis maiorral okozati összefüggésben való elmulasztása nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, Szolgáltató a vis maior időtartamára – annak mértékéig – mentesül szerződéses kötelezettségei alól. Vis maiornak minősül minden olyan külső, elháríthatatlan körülmény, melynek bekövetkezéséért és fennállásáért egyik Fél sem felelős. Ennek megfelelően vis maiornak minősülnek különösen az alábbiak: természeti csapás, áramkimaradás, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból bekövetkező szerverleállás, internet szolgáltatás meghibásodása vagy kimaradása, harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek, hacker tevékenységek (így különösen, de nem kizárólag a Felhasználó banktitkainak vagy egyéb adatainak jogosulatlan megismerésére irányuló, harmadik személyek által kifejtett hacker tevékenységek), továbbá sztrájk vagy egyéb társadalmi méretű esemény. Szolgáltató és Felhasználó kötelesek a vis maior folytán bekövetkező hibák, akadályok elhárítása érdekében együttműködni.

7/3. Amennyiben a Felhasználó hibás postázási címet adott meg, vagy a kézbesítő szolgáltató a Felhasználó hibája miatt nem képes a szállítandó terméket kézbesíteni, akkor a Szolgáltató nem köteles a keletkezett kárt megtéríteni.

8. A szolgáltatás és a Honlap karbantartása

8/1. Az üzemeltető jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben az üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

8/2. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Az üzemeltető mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

9. A Honlap biztonsága

9/1. A Felhasználók vagy látogatók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát, ideértve különösen:

(a) hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság–ellenőrző intézkedéseit;

(c) kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spam"–melése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing];

(d) nem kívánt e–mail–ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését; vagy

(e) bármely TCP/IP–csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e–mail vagy hírcsoport postázása során. A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

10. Személyes adatok kezelése, nyilvántartása

10/1. A regisztráció és során a kötelező jelleggel (név, e-mail cím), megadott adatok mellet személyes adatok megadására és nyilvántartására is sor kerül, melyek nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos szabályzatunkat, nyilatkozatunk az alábbi címen megtekinthetik: https://bikesafe.hu/blog/view/id/adatvedelem

Az üzemeltető a Honlapon elérhetővé teszi az adatvédelmi szabályzatát, mely a jelen ÁSZFF és felhasználási feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

11. Felelősség korlátozása és kizárása

11/1. Szolgáltató nem vállal felelősséget:

(a) Az oldalakon elhelyezett - harmadik személytől származó - információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért,

(b) illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

(c) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért; a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

(d) a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért; egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

(c) Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

11/2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap szolgáltatásait a saját felelősségére használja.

11/3 A hirdetésfigyelő funkcióval Szolgáltató nem vállal garanciát a lopott kerékpár feltalálására és a gyanús hirdetések adattartalmának helyességére. Ebből eredően a vele szemben támasztott bármilyen polgári jogi igényt elhárít.

11/4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a feljelentés funkció használatát követően meginduló rendőrségi eljárással kapcsolatban, sem annak megindításával, sem annak következményével, eredményével vagy kimenetelével kapcsolatosan. Ebből eredően Szolgáltató a vele szemben támasztott bármilyen polgári jogi igényt elhárít.

11/5. A Honlap használata és a Felhasználó kerékpárjának regisztrációja nem jelent biztosítékot a bűncselekmények megakadályozására vagy kizárására és nem tartalmaz biztosítást ilyen események bekövetkezése esetén. Ebből eredően Szolgáltató a vele szemben támasztott bármilyen polgári jogi igényt elhárít.

11/6. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi – az üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban.

11/7. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely program letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be. Az üzemeltető nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az üzemeltető kifejezetten kizárja.

11/8. Az üzemeltető nyomatékosan ajánlja, hogy a Felhasználók rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A felhasználót a belépési azonosító és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A felhasználót teljes körű felelősség terheli a beléptető rendszerhez (Belépés) tartozó azonosító és jelszó párossal ill. azon keresztül történő mindennemű felhasználással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az üzemeltető ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról ill. a biztonság egyéb módon való megsértéséről az üzemeltető bikemag.hu oldalon közzétett elérhetőségein keresztül. Az Szolgáltató nem vonható felelősségre a felhasználónak az egységes beléptető rendszerhez (Belépés) tartozó azonosító és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

13. Egyéb rendelkezések

13/1. A szolgáltatási szerződés tekintetében a felek az írásbeli formát tekintik irányadónak jognyilatkozataik tekintetében, mely alatt minimálisan az elektronikus levélben tett jognyilatkozatot értik.

13/2. A felek közötti szolgáltatási szerződésre - eltérő megállapodás hiányában - jelen ÁSZFF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak.

13/3. A szolgáltatási szerződésből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Szolgáltató illetékessége szerinti hatóságoknak.

13/4. A Felhasználó az ÁSZFF elfogadásával egyidejűleg az Üzemeltető Adatvédelmi szabályzatát, felhasználási feltételeit és Jogi nyilatkozatát közzétett tájékoztatóját elolvasta, azokat elfogadta és betartja.

Jelen ÁSZFF 2014. február 16-án lépett hatályba, és visszavonásáig érvényes.

 

Megosztás :