Adatvédelem

-: több, mint egy éve frissült

Adatvédelmi nyilatkozat

Tartalom

1. PREAMBULUM

2. MEGHATÁROZÁSOK

2.1. Személyes adat

2.2. Hozzájárulás

2.4. Adatkezelő

2.5. Adatkezelés

2.6. Adattovábbítás

2.7. Nyilvánosságra hozatal

2.8. Adattörlés

2.9. Adatzárolás

2.10. Adatmegsemmisítés

2.11. Adatfeldolgozás

2.12. Adatfeldolgozó

2.13. Harmadik személy

  2.14. Harmadik ország

3. ALAPELVEK A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE SORÁN

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

4.1. A honlap látogatóinak adatai

4.2.1. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

4.2.2. Külső szolgáltatók adatfelvitele a honlapra

4.3. Regisztrációs adatbázis

4.4. A feljelentéssel kapcsolatos adatkezelések

4.5. Hirdetésfigyelő, hírlevél és egyéb értesítések

4.6. Ajánlja a terméket barátjának, hívja meg barátját

4.7. Kapcsolatfelvétel

4.8. Egyéb adatkezelések

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

7. ADATTOVÁBBÍTÁSOK

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. PREAMBULUM

Az BikeSafe Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Szerémi sor 5. 3.em.1. ) Szolgáltató és a Testbike Korlátolt Felelősségű Társaság (1113 Budapest, Györök utca 35.) Üzemeltető együttesen Szolgáltató és Adatkezelő, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.bikesafe.hu alatt megtalálható online szolgáltatási portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://bikesafe.hu/blog/view/id/adatvedelem  címen.

Az Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, a szolgáltatást igénybe vevők haladéktalan tájékoztatása mellett.

Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A szolgáltatás jellegéből és funkciójából adódóan a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal (továbbiakban: Rendőrség) való közös együttműködésünkben foglaltak értelmében a bikesafe.hu regisztrált felhasználók nálunk tárolt adatait a Rendőrség számára hozzáférhetőek, a felhasználó általi feljelentés esetén pedig ezen adatok kifejezetten átadása kerülnek.

Szolgáltató célja a szolgáltatás minőségének javítása érdekében további Rendőr-kapitányságokkal történő együttműködés. Ilyen együttműködések esetén a hozzáférés és a feljelentéshez szükséges adatok átadása további Rendőr-kapitányságok felé mint Rendőrség felé megtörténik jelen nyilatkozat alapján, annak módosítása nélkül.

Szolgáltató mindent megtesz a Rendőrségnek hozzáférhető és átadott adatok bizalmas kezelésére, ezen adatkezelésre a Rendőrség mindenkori szabályzatában meghatározott adatkezelési szabályok érvényesek, ezen Rendőrségi adatkezeléssel kapcsolatban Szolgáltatót felelősség nem terheli és felelősséget nem vállal.

Felhasználók mindehhez a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak.

A felhasználónk bármely olyan kérdése esetén, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, szolgáltató egyedi tájékoztatást nyújt. Szolgáltató elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartásában, azonban a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2. MEGHATÁROZÁSOK

2.1. Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. Nyilvánosságra hozatal:

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. Adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. Adatmegsemmisítés:

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

2.14. Harmadik ország:

Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3. ALAPELVEK A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

4.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az Szolgáltató rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. (továbbiakban: böngészési adatok)

Az adatbázisból lekérdezés során Szolgáltató rögzíti a a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját a keresett adatot, a keresés eredményeként megtekintett oldal címét biztonsági okból. (továbbiakban: lekérdezési adatok) Ezeket a lekérdezési adatokat az egyes kerékpárokra vonatkozóan, azok adataival együttesen tárolja és a kerékpár státuszának lopottra átállítása esetén Rendőrség számára hozzáférhetővé teszi.

Az általános böngészési adatokat a szerver egy hónapig tárolja, a lekérdezési adatokat 6 hónapig.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

4.2.1. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

Az Szolgáltató által üzemeltetett honlap kódjai a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak.

Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics,). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá, a Szolgáltató kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja. Elérhetőségük: www.google.com.

4.2.2. Külső szolgáltatók adatfelvitele a honlapra

Új kerékpár vásárlása esetén lehetőség van a Felhasználó alapadatainak, valamint a kerékpár alapadatainak a vásárlás helyén szerződött kerékpárbolt partner általi felvételére. Ebben az esetben Felhasználó önkéntesen adja meg adatait a kerékpárbolt mint 3. személy részére az adatfelvitelhez. A rögzítést követően a mentett adatokhoz a kerékpárbolt, mint 3. személy a továbbiakban nem férhet hozzá. Az adatfelvitel során a 3. személy adatkezelésével kapcsolatosan szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.3. Regisztrációs adatbázis

A bikesafe.hu szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek.

Szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét és a kerékpár regisztráció esetén a bankszámlaszámát kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz és a szolgáltatás alapját jelentő feljelentési szolgáltatáshoz. Szolgáltató továbbá rögzíti regisztrációs adatbázisában a kerékpárra vonatkozó adatokat, valamint a kerékpár ellopása esetén a bűncselekmény felderítéséhez szükséges adatokat

A felhasználónak lehetősége van megadnia - a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából - bankszámlaszámát.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.

A megadott adatok többségének módosítását a honlapokon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a felhasználó saját személyes menüjéből/felhasználói fiókjából kezdeményezheti. Az adatok törlése akkor kezdeményezhető, ha a felhasználónak nincs tartozása a Szolgáltató felé, illetve minden tranzakciója lezárásra került. Ez esetben a számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

4.4. A feljelentéssel kapcsolatos adatkezelések

A feljelentés esetén a 4.3 pontban felsorolt adattípusokon felül meg kell adni minden olyan adatot amely a feljelentés érvényességéhez szükséges és a Rendőrség által előírt.

A lopott státuszú kerékpár esetén az eladó felhasználói neve nyilvánosságra kerülhet a termék nevével együtt.

A Szolgáltató rendszere a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként (rendszerüzenet).

A sikeres regisztráció adatai - a tranzakció bizonyítása céljából - 5 évig megőrzésre kerülnek.

Az egyedi regisztráció nélküli felhasználó ideiglenesen tárolt személyes adatait, ha a megrendelés nem került aktiválásra, a rendszer 14 nap elteltével törli.

4.5. Hirdetésfigyelő, hírlevél és egyéb értesítések

A hirdetésfigyelő funkció segítségével lehetőség van a lopott kerékpár adataihoz hasonló adatokkal feladott hirdetésekről értesítést kérni, a megadott szempontok alapján.

A Szolgáltató rendszeresen hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

Fentieken felül a Szolgáltató rendszere egyéb a szolgáltatás jobb használatához szükséges és az adatok frissítésére figyelmeztető üzeneteket is küld meghatározott rendszer szerint.

4.6. Ajánlja a szolgáltatást barátjának, hívja meg barátját

Lehetőség van arra, hogy ha a felhasználó érdekesnek talál egy terméket vagy magát az a bikesafe.hu szolgáltatását, akkor a rendszer segítségével - saját nevében és e-mail címével - értesítse erről barátját.

A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

4.7. Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet a Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a Szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

4.8. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A regisztrációs adatok ellenőrzése (biztonsági adategyeztetés) során fényképes igazolványmásolatot kérhetünk. A biztonsági adategyeztetés külön adatkezelés, az adatkezelés céljáról és feltételeiről az adatok igénylésekor külön tájékoztatást adunk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).

A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Szolgáltató honlapját kiszolgáló szerver az Integrity Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) szervertermében került elhelyezésre.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a titkosságot és megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Székesfehérvár, II András király u. 4.

Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

E-mail: info kukac szkkva.hu

Bejegyző végézés: Pk.61.178/1992

(A fenti elérhetőségeken kizárólag adatkezeléssel, jelen közleménnyel kapcsolatos kérdésekre adunk választ!)

7. ADATTOVÁBBÍTÁSOK

Szolgáltató az alábbi alvállalkozói részére továbbítja a felhasználók személyes adatait:

Adatkezelő neve: Testbike Kft.

Címe: 1113 Budapest, Györök utca 35.

Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím,

Adattovábbítás célja: szolgáltatás üzemeltetés, honlap fejlesztés

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére Szolgáltató., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett a 4.3 pont alapján azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Szolgáltató - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Megosztás :